Informatieavond PCS over menthal health

Monday 5 August , 2019279

Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) organiseerde  een informatieavond over mental health in het IGSR gebouw. Dit vond plaats op vrijdag 02 augustus 2019. Op deze avond werd het thema ‘Stress & Burn-out’ belicht door de sprekers dr. Kamla Nannan Panday-Jhigoeri en drs. Sheanen Danoe, respectievelijk psychiater en psycholoog werkzaam in het PCS.

Stress en burn-out zijn geen onbekende verschijnelen die van negatieve invloed zijn op de gezondheid van een individu, diens omgeving en dagelijks functioneren, met name in het arbeidsproces. De gevolgen die kunnen voortvloeien uit (werk)stress en burn-out hebben ook negatieve implicaties voor de organisatie waar een individu werkzaam is.

Er is sprake van werkstress, wanneer er een verstoorde relatie ontstaat tussen de eigen vermogens of hulpbronnen van een individu en de vereisten van diens werkomgeving. De arbeider nadert een burn-out wanneer de werkstress chronisch van aard is en er geen herstelmomenten plaatsvinden. Directe gevolgen hiervan kunnen zijn: een verslechterde gezondheidstoestand, een (verhoogd) ziekteverzuim en een verminderde werkprestatie, inzetbaarheid en productiviteit. Tijdens de informatieavond werd ook de aandacht besteed aan verschillende preventie- en interventiemaatregelen die getroffen kunnen worden bij de management van burnout.

Volgens drs. Raj Jadnanansing, Algemeen Directeur van het PCS, is het de bedoeling dat er in het vervolg meerdere thema avonden over mental health gehouden zullen worden. Dit past ook in het kader van destigmatisering van mensen met psychische klachten en het verder bevorderen van het imago van het PCS als centrale kenniscentrum van mental health. Het ligt in de bedoeling om in oktober van dit jaar een internationaal congres over het suïcide vraagstuk te organiseren.

De informatieavond werd bijgewoond door vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, ministeries, studenten en overige geïnteresseerden.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”